Depozyty

Osoby fizyczne

Rachunek a’vista

Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową. Posiadaczem może być osoba fizyczna, w tym małoletnia. Środki oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania określonej Uchwałą Zarządu, naliczanej w stosunku rocznym. Odsetki dopisywane są na koniec każdego kwartału.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) 

Umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • korzystanie z kart bankowych
 • usługi Internet Banking
 • zaciąganie kredytu odnawialnego
 

Otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych – na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób. Do konta wydawane są międzynarodowe karty płatnicze działające w oparciu o środki zgromadzone na rachunku – VISA ELEKTRON. Środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. Odsetki dopisywane są do rachunku na koniec każdego kwartału.

Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową

Otwierane są i prowadzone na czas określony, okresy oraz minimalną kwotę określa Zarząd Banku. Każda wpłata stanowi odrębny wkład, nie mogą być dokonywane częściowe wypłaty z wkładu. Lokata nie zlikwidowana w dniu następnym po upływie okresu umownego zostaje automatycznie odnowiona wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia. Środki oprocentowane są według zmiennej lub stałej stawki oprocentowania, której wysokość określana jest Uchwałą Zarządu Banku naliczanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania może być indywidualnie negocjowana przy zdeponowaniu na rachunku lokaty środków kwoty ustalonej przez Zarząd Banku. Odsetki kapitalizowane są po okresie umownym. Odsetki należne za ostatni okres zadeklarowany mogą być podjęte w następnym okresie. W przypadku zerwania okresu zadeklarowania odsetki naliczane są w wysokości oprocentowania dla wkładów płatnych na żądanie. Oprocentowanie stałe, negocjowane oraz ustalane dla ofert specjalnych obowiązuje tylko w czasie jednego okresu.

Klienci instytucjonalni

Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy

Umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • otwieranie rachunków lokat terminowych
 • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym i innych kredytów oferowanych przez Bank
 • składanie stałych zleceń, poleceń zapłaty
 • korzystanie z kart bankowych i systemu bankowości elektronicznej
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku bieżącego
 

Posiadaczem rachunku mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami. W przypadku oprocentowania rachunku odsetki dopisywane są do rachunku na koniec każdego kwartału według zmiennej stawki oprocentowania, określonej przez Bank w stosunku rocznym.