Kilka słów o  ustawowych wakacjach kredytowych

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Od 1 sierpnia 2022 roku można “zawiesić” spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Pamiętaj o tym, że…

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że wskazane raty kredytu zostaną anulowane. Wakacje kredytowe to przesunięcie rat w czasie i wydłużenie okresu kredytowania. Za okres wakacji nie zapłacisz odsetek.
 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie będą przez Bank realizowane.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Warunki

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz te warunki:

 • masz kredyt hipoteczny w złotówkach
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty
 • wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.

Bank przyjmuje wnioski od 29.07.2022r., za pośrednictwem następujących kanałów:

 • osobiście  w Placówkach Banku;
 • drogą mailową, na dedykowany adres: wnioski@bssedziszow.pl  

z dopiskiem ‘’ wakacje kredytowe’’ (załączony do maila Wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym )

 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Centrali Banku – Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. ul. 3-go Maja 18, 39-120 Sędziszów Młp.,
 • system bankowości elektronicznej IB, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku;

Wnioski należy składać najpóźniej w dniu spłaty raty kredytu do godziny 13:00.

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data  doręczenia Wniosku do Banku.

Spłatę Twojego kredytu zawiesimy z dniem, w którym otrzymamy wniosek, a w ciągu 21 dni przekażemy Ci potwierdzenie zawieszenia spłaty.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: 

 • publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf