Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Prowizje i opłaty - Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.
 
Rodzaj czynności / usług
 
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Otwarcie rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo – rozliczeniowego.
jednorazowo
 
0 zł
2.
Prowadzenie rachunku:
 
 
2.1
oszczędnościowo – rozliczeniowego
miesięcznie
2,5 zł
2.2
oszczędnościowo –rozliczeniowego Konta Student
 
0 zł
2.3
oszczędnościowego
 
0 zł
3.
Wpłaty gotówkowe
od kwoty wpłaty
0 zł
4.
Wypłaty gotówkowe
od kwoty wypłaty
0 zł
5.
Przelewy:
 
 
5.1
na rachunki bankowe prowadzone przez bank
 
0 zł
5.2
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie ELIXIR –  z Konta Student
 
 
0, 60 zł
5.3
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie ELIXIR – z rachunków pozostałych
za przelew
 
2 zł
5.4
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie bankowości internetowej
 
0 zł
6.
Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach i kwotach wskazanych przez klienta ( realizowanie stałych płatności klienta, oraz wykonywanie innych stałych czynności)
 
za każdą dyspozycję
 
3 zł
7.
Czeki krajowe do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych:
 
 
7.1
wydanie czeków
za 1 szt.
0,60 zł
7.2
potwierdzenie czeku
za czek
5 zł
8.
Realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych
za każdą wyegzekwowaną kwotą
0,5% min. 5zł max. 50zł
9.
Dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
za każdą zawartą umowę
30 zł
10.
Potwierdzenie blokady środków
od transakcji
5 zł
11.
Historia rachunku
za stronę
2 zł
12.
Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja)
jednorazowo
 
20 zł
13.
Wydawanie książeczki a’vista
za każdą książeczkę
11 zł
14.
Przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku   w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
za dokument
 
10 zł
15.
Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z : 
 
 
15.1
utraconych czeków
 
15 zł
15.2
utraconej książeczki oszczędnościowej a’vista
jednorazowo
15 zł
15.3
utraconej książeczki oszczędnościowe terminowej
 
15 zł
16.
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej:
 
 
16.1
a’vista
jednorazowo
15 zł
16.2
terminowej
 
15 zł
RACHUNKI PŁTNE NA KAŻDE ŻĄDANIE ( A’VISTA) DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI
RAD RODZICÓW ORAZ PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO – POZYCZKOWYCH
Lp.
 
Rodzaj czynności / usług
 
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Otwarcie rachunku
jednorazowo
20 zł
2.
Prowadzenie rachunku
miesięcznie
0 zł
3.
Wpłaty gotówkowe
od kwoty wpłaty
0 zł
4.
Wypłaty gotówkowe
od kwoty wypłaty
0 zł
5.
Przelewy