Rok założenia -1901-                 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

Środki deponowane w Naszym Banku objęte są ochroną BFG

Obsługa rachunków bankowych bieżących

RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE, POMOCNICZE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

Lp.
 
Rodzaj czynności /usług
 
Tryb pobierania prowizji
Stawka 
1.
Otwarcie rachunku bankowego:
 
 
1.1
bieżącego
 
30 zł
1.2  
pomocniczego
jednorazowo
30 zł
1.3
dodatkowego dla wyodrębnienia środków
na określony cel
 
 
30 zł
2.
Prowadzenie rachunku bankowego chyba , że umowa stanowi inaczej :
 
 
2.1
bieżącego
 
20 zł
2.2
pomocniczego
miesięcznie
od każdego rachunku
 
20 zł
2.3
dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele
 
 
20 zł
 
Uwaga : opłaty nie dotyczą rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
 
 
3.
Wpłaty gotówkowe:
 
 
3.1
 na rachunki bankowe oprocentowane prowadzone przez bank chyba , że umowa stanowi inaczej
 
 0,5% min. 1 zł
3.2
 na rachunki bankowe nieoprocentowane prowadzone przez bank chyba , że umowa stanowi inaczej
 
od kwoty wpłaty
 
0,2% min. 1 zł
 
3.3
na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sędziszowie Młp. pobierane są od klientów indywidualnych
 
od wpłaty
 
3 zł
 
 
Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy
 
 
 
4.
Wypłaty gotówkowe:
 
 
4.1
 z rachunków bankowych oprocentowanych prowadzonych przez bank chyba, że umowa stanowi inaczej
od kwoty wypłaty
 
0,5%   min. 1 zł
4.2
z rachunków bankowych nieoprocentowanych prowadzonych przez Bank
 
0 zł
5.
Przelewy:
 
 
5.1
na rachunki bankowe prowadzone przez bank
 
0 zł
5.2
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie ELIXIR
 
 
3 zł
 
5.3
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie SORBNET
za przelew
20 zł
5.4
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie Home Banking , chyba że umowa stanowi inaczej
 
1 zł
5.5
na rachunki prowadzone w innym banku krajowym w systemie bankowości internetowej
 
0 zł
6.
Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach i kwotach wskazanych przez klienta ( realizowanie stałych płatności klienta, oraz wykonywanie innych stałych czynności)
 
za każdą dyspozycję
 
5 zł
7.
Czeki krajowe:
 
 
7.1
wydanie czeków
za 1 szt.
0,60 zł
7.2
potwierdzenie czeku
za czek
10 zł
7.3
inkaso czeku
 
10 zł
7.4
przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
jednorazowo
15 zł
8.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu kredytu udzielonego przez inny bank lub innych tytułów
za każdą zawartą umowę
 
20 zł
9.
Potwierdzenie blokady środków
od transakcji
20 zł
10.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
za każdą wyegzekwowaną kwotę
0,5% min. 5zł max. 100zł
11.
Historia rachunku
 
za stronę
  
                   4 zł
12.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku , o obrotach i wysokości salda na rachunku potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp. ,lub inne nietypowe, nie przewidziane w „ Taryfie….”
za zaświadczenie
 
 
30 zł