Informacja dla kredytobiorców indywidualnych w zakresie działań pomocowych

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim udostępnia możliwość “zawieszenia” spłat rat kapitałowych, dla zaciągniętych kredytów stanowiących ofertę Banku. Proponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu tzw. “Wakacji kredytowych” na okres maksymalnie 6 miesięcy. 

Wniosek powinien  zawierać merytoryczne uzasadnienie, pogorszenia się sytuacji finansowej klienta, która może mieć istotny wpływ na terminowe regulowanie rat kapitałowych kredytu. 

Wniosek można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:  centrala@bssedziszow.pl
  • osobiście w placówkach Banku
  • listownie lub kurierem na adres Centrali Banku

Wniosek o “Wakacje kredytowe” powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem krdytobiorcy/ów. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne i nie wiąże się
z koniecznością zawierania aneksu do umowy kredytowej. 

Bank na każdym etapie rozpatrywania wniosku złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez kredytobiorcę oryginału dokumentu.

Informacja dla kredytobiorców instytucjonalnych w zakresie działań pomocowych

Możliwość korzystania z odroczenia rat kredytu, dedykowana jest dla przedsiębiorców i rolników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa w wyniku rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, uległa znacznemu pogorszeniu. Odroczenie spłaty rat kredytu jest dokonywane na wniosek Kredytobiorcy (do pobrania niżej), złożony do dnia 30.09.2020 r. 

Odroczenie spłaty dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 01.03.2020 r., dla:

  • kredytów obrotowych,
  • kredytów inwestycyjnych,
  • kredytów płatniczych.
 

Wniosek można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:  centrala@bssedziszow.pl
  • osobiście w placówkach Banku
  • listownie lub kurierem na adres Centrali Banku

 

Uwaga wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.