Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

 • zaufanie budowane przez pokolenia
 • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
 • doświadczona kadra
 • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

Podzielona płatność VAT

 • Informacja na stronę główną w aktualnościach W dniu 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment).

 

 1.  

Zgodnie z zapisami ustawy, każdy podmiot gospodarczy niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, zobowiązany jest posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT. Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. zadba o to, aby korzystanie z rachunku VAT, przyjmowanie i wysyłanie z niego przelewów split payment było dla Państwa wygodne i nieskomplikowane.

Informacje na temat rachunku VAT, jak również mechanizmu podzielonej płatności znajdą państwo w zakładce Split Payment. (link)

 • Informacja do zakładki Split Payment (Klienci biznesowi - Rachunki – Split Payment)

 

W dniu 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment).

Zgodnie z zapisami ustawy, każdy podmiot gospodarczy niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, zobowiązany jest posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT. Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. zadba o to, aby korzystanie z rachunku VAT, przyjmowanie i wysyłanie z niego przelewów split payment było dla Państwa wygodne i nieskomplikowane. Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT
 • Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT; na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT
 • UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.
 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
  • dotychczasowym sposobem
  • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Młp.:
  •  
 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
 • prowadzony w walucie PLN
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi; wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych
 • informacja o numerze NRB dostępna jest w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności zamieszczamy w poniższym pliku.

Mechanizm Podzielonej Płatności - pytania i odpowiedzi (PDF)

Tekst ustawy dostępny na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.

 

 

Mechanizm Podzielonej Płatności – pytania i odpowiedzi

Dział 1. RACHUNEK VAT

 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT

i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP

– Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

 1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed

wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy

rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć

rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki

rozliczeniowe w PLN.

 1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek

VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN.

Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi

w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 1. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się

z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy

zawartej z Bankiem.

 1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać

w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego

w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta

posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne

rachunki VAT.

 1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych

prowadzonych w PLN.

 1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VATowcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku

rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta – przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć

i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

 1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego

w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN

na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie

Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie

dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był

przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku

rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego

rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym

samym Banku.

 1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku

VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić

do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd

ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do

wniosku Klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując

Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

 1. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment”

często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie:

Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej

Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

 1. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe

od 01 lipca 2018 r.?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja

o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten

będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować

aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może

taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT

Klienta.

 1. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności

musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek

rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

 1. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie

Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie

musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone

w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto

płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej

z płatnością – dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego

dowolnego opisu płatności.

 1. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając

wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku

rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku

VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku

rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie

wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać

przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w

PLN.

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę

netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest

wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

 1. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko

kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej

Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto

otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT

faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz

w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie

Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi

rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać

przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi

rachunkami VAT w tym samym banku?

Tak. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta

w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności

bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze

za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

 1. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

 • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
 • zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 • realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na
 • rachunek rozliczeniowy Klienta,
 • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
 • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym

           banku,

 • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
 1. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

 zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty

VAT,

 przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym

banku,

 uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

 zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej

Płatności.

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

 1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie

takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej

Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać

tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe:

jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

 1. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia

zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności

niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności

z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

Tak.

 1. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy

w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym

przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

 1. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do

rozliczenia w SORBNET?

Tak.

 1. Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem

Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego

z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.