Logowanie do bankowości internetowej

Atuty Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.:

  • zaufanie budowane przez pokolenia
  • elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta
  • doświadczona kadra
  • korzystna lokalizacja placówek bankowych
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3 Maja 18
tel. (0-17) 2216772 Kontakt z nami

 

Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Oferta kredytowa kierowana do osób fizycznych – konsumentów.

 

Kredyt konsumpcyjny – gotówkowy

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu kredytobiorcy i jej maksymalny pułap wynosi 10-cio krotność miesięcznych dochodów netto. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt konsumpcyjny – sezonowy

Kredyt sezonowy, podobnie jak kredyt gotówkowy, przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny. Może być traktowany jako wygodna forma pozyskania środków na niespodziewane inwestycje domowe (np. zakup sprzętu gospodarstwa domowego). Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 4-ro krotności miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 1 rok. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku .

Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

Kredyty w ROR przeznaczony jest, podobnie jak inne kredyty konsumenckie, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) na dowolny cel. Warunkiem uzyskania limitu kredytowego jest posiadanie ROR przez okres co najmniej 3-ech miesięcy a stosowane ograniczenia w określeniu kwoty limitu wynikają ze stałych wpływów na dany rachunek, jak też z uzyskiwanych dochodów. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określanej Uchwałą Zarządu Banku.

Kredyt hipoteczny

Propozycja kredytowa adresowana jest do konsumentów z przeznaczeniem na realizację celów związanych z nabyciem lub budową i remontem budynków i lokali mieszkalnych. Wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów konsumenta a także wartości zabezpieczenia, które jako wiodące ustanawiane jest w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Okres kredytowania wynosi do 25 lat, wymagany jest udział własny w realizowaną inwestycję, który wynosi min. 20%. Bank finansuje również zakup działki budowlanej a kredyt może zostać udzielony na okres 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku.


Oferta kredytowa kierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną i rolników.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na realizację wdrażanych i prowadzonych inwestycji gospodarczych, które w finalnym efekcie poprawią kondycję ekonomiczno finansową przedsiębiorcy oraz umożliwiają wzrost rentowności prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Okres kredytowania do 8 lat. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu uzależnione jest od kwoty wnioskowanej transakcji i ustanawiane w oparciu o dokonane ustalenia pomiędzy stronami.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Przeznaczeniem jest kredytowanie bieżącej działalności firm w tym np. zakup drobnego sprzętu związanego z prowadzona działalnością oraz wszystkie gospodarczo uzasadnione i udokumentowane nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okres kredytowania do 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu uzależnione jest od kwoty wnioskowanej transakcji i ustanawiane w oparciu o dokonane ustalenia pomiędzy stronami.

Kredyt płatniczy

Rodzaj kredytu krótkoterminowego obrotowego udzielanego na okres do 90 dni. Wygodna forma kredytowania konkretnych zobowiązań płatniczych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym określonej Uchwałą Zarządu Banku. Ponowne uruchomienie kredytu może nastąpić po spłacie istniejącego zadłużenia.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony na kredytowanie bieżącej działalności firm oraz wszystkie gospodarczo uzasadnione i udokumentowane nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt jest w formie odnawialnej na kolejne roczne okresy do 5 lat, bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz. Udzielany jest kredytobiorcom o utrwalonej dobrej kondycji finansowej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bieżącego przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz wykazywanie obrotów na tym rachunku oraz dokonywanie rozliczeń operacyjnych. Bank może uruchomić limit nie wyższy niż 3 krotność średniomiesięcznych obrotów na rachunku. Oprocentowanie kredytu jest wg zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku.